Par projektu|Preses relīzēm|Reklāmas iespējas
Seko mums:
 Meklēšana:
 

Aktuālā aptauja
Kurās Rīgas centra ielās vajag velojoslu?
Brīvības
Čaka/Marijas
Valdemāra
Elizabetes
Lāčplēša
Stabu
Visās minētajās
Nevienā
Cits variants (ierakstiet komentārā)
 
(varat balsot reizi dienā)
aptaujas rezultāti »
iesaka veloriga.lv


Kā pareizi pieslēgt velosipēdu. Statīvu veidi un video!
Saulkrastu velosipēdu muzejsVelosipēdu muzejs Krievijā!

 
 Izsaki viedokli! Izsludinām sabiedrisko apspriešanu par Rīgas domes noteikumiem par velorikšām

Ziņa publicēta: 15.06.2012 11:01
Latvijas Riteņbraucēju apvienība aicina izteikt viedokli par pieņemšanai Rīgas domē sagatavotajiem sasitošajiem noteikumiem "Par speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavotajiem velosipēdiem, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, Rīgas pilsētā".

Zemāk publicējam noteikumu tekstu. To var skatīt arī TE. Savu viedokli rakstiet zem ziņas teksta redzamajā komentāru veidlapā vai sūtiet caur KONTAKTI.

 

1. Saistošie noteikumi nosaka speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai (turpmāk - pasažieru velosipēdi), izmantošanas nosacījumus un kustības maršrutu apstiprināšanas kārtību.

2. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pasažieru velosipēdi drīkst braukt tikai šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegtajā kustības maršrutu atļaujā norādītajos maršrutos.
 
3. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ņemot vērā satiksmes drošību un sabiedrisko nepieciešamību, pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniedz tikai kustības maršrutiem dzīvojamās zonās, kas noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”, vai parku teritorijās.

4. Pasažieru velosipēda vadītājs nedrīkst būt jaunāks par 18 gadiem.

5. Lai saņemtu kustības maršrutu atļauju, juridiskai personai vai fiziskai personai, kura Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, (turpmāk - pakalpojuma sniedzējs) Rīgas domes Satiksmes departamentā jāiesniedz:
 5.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (1.pielikums);
5.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu, ja pakalpojuma sniedzējs nav pasažiera velosipēda īpašnieks (līzinga, nomas, patapinājuma vai tamlīdzīga līguma kopija);
5.3. pasažieru velosipēda tehnisko dokumentu, tajā skaitā ražotāja tehniskās pases kopijas (uzrādot oriģinālus);
5.4. izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms šīs izziņas iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzējam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi. 
5.5. darba līguma ar pasažieru velosipēda vadītāju kopija (uzrādot oriģinālu), izņemot, ja pasažieru velosipēda vadītājs ir pakalpojuma sniedzējs;
5.6. vadītāja apliecības, kas dod tiesības vadīt velosipēdu, kopija (uzrādot oriģinālu).

6. Kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz periodu līdz divpadsmit mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1.martam.

7. Rīgas domes Satiksmes departaments izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par kustības maršrutu atļaujas izsniegšanu katram pasažieru velosipēdam. Ja kustības maršruti ietver parka teritoriju, kustības maršruta atļaujā tiek iekļauti parka teritorijas valdītāja nosacījumi parka teritorijas izmantošanai.

8. Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt kustības maršrutu atļauju, ja:
 8.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;
8.2. iesniegtais pieteikums neatbilst šo saistošo noteikumu prasībām. 

  9. Lēmums par pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšanu stājas spēkā un kustības maršrutu atļauja (2.pielikums) tiek izsniegta, kad ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi, ko apliecina Rīgas domes Satiksmes departamenta atzīme uz lēmuma:
9.1. pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Rīgas domes Satiksmes departamentā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par pasažieru velosipēda īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem pasažieru velosipēda izmantošanas laikā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10. punktu;
9.2. pasažieru velosipēdam ir piestiprināta numura zīme, kas atbilst šo saistošo noteikumu 11.punkta prasībām.

10. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā jāparedz atbildības limitu ne mazāku kā 100 000 latu gadā, paredzot sekojošu atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam:
  10.1. personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – ne mazāk, kā 20 000 latu katrai cietušajai personai;
10.2. mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – ne mazāk, kā 20 000 latu neatkarīgi no trešo personu skaita.

11. Numura zīmi ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” piešķirto pasažieru velosipēda reģistrācijas numuru jāpiestiprina uz ārējās virsbūves aizmugurē redzamā vietā, ievērojot šādas prasības:
11.1. numura zīmes izmēri - 520 x 110 mm, katra simbola augstums - 80 mm, katra simbola platums - 45 mm, attālums starp simboliem - 15 mm;
11.2. numura zīmes simboliem jābūt skaidri saredzamiem.

12. Rīgas domes Satiksmes departaments lēmumu par pasažieru velosipēda kustības maršruta atļaujas izsniegšanu var atcelt gadījumā, ja:
12.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Rīgas domes Satiksmes departamentam sniedzis nepatiesu informāciju;
12.2. nav veikta pasažieru velosipēda īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;
12.3. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo saistošo noteikumu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
12.4. konstatēts, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;
12.5. pasažieru velosipēda vadītājam nav Ceļu satiksmes likuma noteiktajām prasībām atbilstošas vadītāja apliecības, kas dod tiesības vadīt velosipēdu.

13. Rīgas domes Satiksmes departaments lēmumu par pasažieru velosipēda kustības maršruta atļaujas izsniegšanu atceļ, ja:
13.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentam iesniegumu par atteikšanos no kustības maršrutu atļaujas;
13.2. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu;
13.3. pakalpojuma sniedzējs sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo saistošo noteikumu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

14. Gadījumā, ja tiek pieņemts šo saistošo noteikumu 12. vai 13.punktā minētais lēmums, pakalpojumu sniedzējam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās atgriezt Rīgas domes Satiksmes departamentā kustības maršruta atļauju.

15. Ja tiek noslēgts jauns apdrošināšanas līgums par pasažieru velosipēda īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, pakalpojuma sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā šo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

16. Pasažieru velosipēdam redzamā vietā jāpiestiprina vizītkarte (vizītkartes paraugs 3.pielikuma zīmējumā) un informācija par komercpakalpojumu maksu.

17. Pasažieru velosipēdus atļauts apstādināt un novietot stāvēšanai vienā rindā paralēli brauktuves (ceļa) malai. Pasažieru velosipēdam aizliegts apstāties vai stāvēt, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes dalībniekus.

18. Pakalpojuma sniedzējs un pasažieru velosipēda vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību.

19. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota kustība kādā no maršrutu posmiem, pasažieru velosipēds šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršrutu daļā, kur kustība ir atļauta.

20. Pasažieru velosipēda vadītājam klāt jābūt vadītāja apliecībai, darba līgumam un kustības maršruta atļaujai, kas pēc šo saistošo noteikumu prasību izpildi kontrolējošo institūciju darbinieka pieprasījuma jāiesniedz pārbaudei.

21. Šo saistošo noteikumu prasību izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija un Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests.

22. Par šo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam vai pasažieru velosipēda vadītājam var uzlikt administratīvo sodu no Ls 10 līdz Ls 250.

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

 

Patika? Lasi arī tupmāk, atzīmē
:: Mihails 2012.06.15 21:32 Velorikša ir taksometrs, tiem jābūt līdzīgiem noteikumiem kā taksometriem. Taksometriem maršrutus neviens nenosaka.
:: Leonīds Osipovs 2012.06.16 23:14 Maršrutu un citi ierobežojumi ir klaja diskriminācija, kas nav pieļaujama attiecībā uz praktiski vienīgo videi nekaitīgo transporta veidu. Šādam transportam gluži pretēji - būtu pēc iespējas jānodrošina lielākas priekšrocības, nekā tas ir vidi piesārņojošiem transporta veidiem. Ieteikums attiecībā uz šādu transporta līdzekļu tehnisko aprīkojumu, balstoties uz personīgo pieredzi satiksmē - tiem vajadzētu būt aprīkotiem ar pagrieziena un bremzēšanas gaismas signālrādītājiem.
:: Janka 2012.06.18 15:37 Kopš dienas, kad uz Vanšu tilta redzēju, kā kaut kāda pussapuvusi velorikša ar Baltic Taxi reklāmu reāli radīja ļoti bīstamas avārijas situācijas, esmu tikai par to tarataiku ierobežošanu. Tiem čaļiem laikam ar galvu viss nav kārtībā, svešus cilvēkus vest uz savu atbildību pāri Vanšu tiltam pa brauktuvi intensīvas satiksm,es apstākļos. Un tie verķi ar mūziku - apšaut vajadzētu. Balagāns kaut kāds. p.s. bet sonīšanu ar naudassodiem tos, kam nav velozvaniņu - to gan vajadzētu. Principā ignorēju velosipēdus, kam nav zvaniņa. Nav zvaniņa - nav celiņa.
:: Andris 2012.06.26 23:28 Manupraat tas ir par traku, cik zinu viens likums ir visiem, celju satiksmes noteikumi taapeec ir lai tos ieveerotu un viena noteikta brauceeju grupa dotajaa variantaa ir krietni diskrimineeta. Man nav saprotams kaapeec jaaierobezho rikshas, lai brauc un lai ieveero noteikumus. Ja ko paarkaapj lai maxsaa sodu. Shie noteikumi vispaar ir murgs pilniigs. Kaapeec sarezhgjiit elementaaras aciimredzamas lietas? Redzu ka zem likuma ir Ushakova kunga vaards, vai tieshaam vinsh to visu biida? Kautkas neliimeejas kopaa...
Tavs komentārs:
Vārds, Uzvārds:*
e-pasts:* (netiek publicēts)
Aprēķiniet: 15 + 3 =
 »
Top.LV